โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนกฤษมานิต บ้านโนนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4379-9343
คณะผู้บริหาร

นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา