โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนกฤษมานิต บ้านโนนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4379-9343
HOT NEWS
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ฉบับที่ 4/2564
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ฉบับที่ 3/2564
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ฉบับที่ 2/2564
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ฉบับที่ 1/2564